Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Kristus Augšāmcelšanās svētki

PASHAS STIHIRAS

Lai Dievs ceļas, un Viņa ienaidnieki izklīdīs.
Pasha svētā mums šodien atspīdēja, Pasha jaunā, svētā, Pasha noslēpumainā, Pasha visgodātā, Pasha Kristus Glābējs, Pasha nevainīgā, Pasha diženā, Pasha ticīgo, Pasha paradīzes durvis mums atver, Pasha dara svētus visus ticīgos.
Kā dūmi izklīst, tā tie izklīdīs.
Nāciet no redzēšanas sievas labā vēstneses, un Cionai teiciet: saņem no mums labās vēsts prieku par Kristus Augšāmcelšanos; gavilē, līksmo un priecājies, Jeruzāleme, Valdnieku Kristu redzot no kapa izejot kā līgavaini.
Tā bojā ies ienaidnieki no Dieva vaiga, bet taisnajie ielīksmosies.
Mirrunesējas sievas dziļā rītā stājot pie Dzīvībasdevēja kapa, atrada eņģeli uz akmens sēdot, un tas vēstīja viņām, sacīdams: ko meklējat Dzīvo ar mirušiem, ko raudat par Nenīcīgo trūdos? Ejiet, sludiniet Viņa mācekļiem!
Lūk, diena, ko Kungs ir darījis, priecāsimies un līksmosim tajā.
Pasha skaistā, Pasha, Kunga Pasha! Pasha visgodātā mums uzausa! Pasha! priekā cits citu apkampsim. O, Pasha! No bēdām glābšana, jo šodien no kapa kā no pils atspīdēja Kristus, ar prieku sievas pildīja, sacīdams: sludiniet apustuļiem!
Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam tagad, vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
Augšāmcelšanās diena, svētkos apgaismosimies, un apkampsim cits citu. Teiksim: brāļi – arī tiem, kas mūs nīst, piedosim visu Augšāmcelšanās dēļ, un sauksim tā: Kristus no mirušiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis.


SVĒTĀS PASHAS UN VISAS GAIŠĀS NEDĒĻAS STUNDAS

Kristus no mirušiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis. (Trīs reizes)
Kristus Augšāmcelšanos redzējuši, klanāmies Svētam Kungam Jēzum, Kas vienīgs ir bez grēka. Tava krusta priekšā mēs klanāmies, Kristu, un Tavu svēto Augšāmcelšanos teicam un slavējam: jo Tu esi mūsu Dievs, bez Tevis mēs cita Dieva nezinām, Tavu vārdu piesaucam. Nāciet, visi ticīgie, godāsim Kristus svēto Augšāmcelšanos: jo caur Krustu līksmība nāca visai pasaulei. Vienmēr slavēdami Kungu, mēs teicam Viņa Augšāmcelšanos: jo Viņš krusta mokas izcietis, nāvi ar nāvi iznīcinājis. (Trīs reizes)
Apsteigušas rītu, tās, kas ar Mariju, atrada akmeni no kapa noveltu, izdzirda no eņģeļa: mūžamesošā gaismā Esošo pie mirušiem meklējat kā cilvēku? Redziet kapa autus, teciet un sludiniet pasaulei, ka Kungs – cēlis, nāvi nonāvējot, jo ir Dieva Dēls, Kas pestī cilvēku cilti.
Lai arī kapā, Nemirstīgais, nokāpi, tomēr elles spēku salauzi, un kā Uzvarētājs augšāmcēlies, Kristu Dievs, mirrunesējām sievām teici: priecājieties, un Saviem apustuļiem mieru dāvāji, un kritušiem devi augšāmcelšanos.
Miesās kapā, ellē ar dvēseli kā Dievs un paradīzē ar ļaundari, un uz troņa biji, Kristu, ar Tēvu un Garu, visu piepildot, Neaptveramais.
Slava: Kā Dzīvesnesējs, kā par paradīzi skaistākais, par katru ķēniņa pili skaistāks parādījās, Kristu, tavs kaps, mūsu augšāmcelšanās avots.
Tagad: Augstā svētais Dievišķais Mājokli, priecājies, jo caur Tevi tiek dots prieks, Dievadzemdētāj, tiem, kas sauc: Tu esi svētīta starp sievietēm, Visnevainīgā Valdniec.
Kungs, apžēlojies. (40 reizes)
Slava Tēvam un Dēlam, un Svētajam Garam, tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.
Mēs augsti teicam tevi, īsteno Dievadzemdētāju, kas esi cienījama daudz augstāk par ķerubiem, un slavējama daudz augstāk par sērafiem, kas jaunavībā Dievu Vārdu esi dzemdējusi.
Kristus no mirušiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis. (Trīs reizes)


[Skatīt svētku foto]

Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze


ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM