Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus
Par dievnama apmeklēšanu ārkārtas situācijas laikā

NO LATVIJAS PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS SINODES

Atbilstoši no Tieslietu ministrijas saņemtajiem skaidrojumiem par reliģisko organizāciju darbību Mi­nist­ru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 «Par ārkārtējās situācijas iz­slu­di­nā­ša­nu» un 2021.gada 20.oktobra Ministru kabineta rīkojuma Nr.748 «Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 «Par ārkārtējās situācijas iz­slu­di­nāšanu», darbības laikā, VISOS LATVIJAS PAREIZTICĪGĀS BAZNĪCAS DIEVNAMOS:

1) Visi dievkalpojumi notiek saskaņā ar klosteru un draudžu dievkalpojumu sarakstiem.

2) Baznīcas tiek atvērtas ne agrāk kā plkst.6:00 no rīta un tiek slēgtas ne vēlāk kā plkst.19:00.

3) Pieļaujams tikai individuāls dievnamu apmeklējums.

4) Dievkalpojuma laikā baznīcā drīkst ieiet tikai individuāli vai ģimenes locekļi (viena māj­saim­nie­cība), ne vairāk kā uz 10–15 minūtēm – palūgties, nolikt sveces, pasūtīt aiz­lū­gu­mus: pie­mi­nē­šanu Liturģijā, aizlūgumu, panihidu, 40 dienu aizlūgumu.

5) Grēksūdze un Svētā Vakarēdiena saņemšana notiek individuāli svētdienās un svētku dienās līdz plkst.12:00; visās darba dienās, kad tiek kalpota Dievišķā liturģija, Grēksūdzes Sakra­ments un Svētā Vakarēdiena saņemšana notiek līdz plkst.11:00.

6) Kristības, laulības un izvadīšana notiek, ievērojot noteiktos ierobežojumus.

7) Baznīcā nepieciešams ievērot distanci un lietot pareizi uzliktu sejas aizsargmasku (maskai jānosedz deguns un zods). Dievnamā vienam dievlūdzējam jāparedz ne mazāk kā 15 kv.m. Dievnamā VIENLAIKUS var atrasties ne vairāk kā 20% no kopējā dievlūdzēju skaita.

8) Lūdzam būt savaldīgiem un iecietīgiem, un ievērot baznīcas darbinieku norādījumus.

9) Aicinām visus uz grēku nožēlu pastiprināt savas ikdienas lūgšanas, ar kvēlu lūgšanu vērsties pie Kunga un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus par postošās sērgas pārtraukšanu, lai ikviens no mums būtu vesels un dzīvotu «mierā un mīlestībā».

10) Ieklausīsimies medicīnas un veselības aprūpes darbinieku aicinājumos.

LPB SINODE
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства ико­но­стаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko glez­no­jumu izveidei.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM