Латвийская Православная Церковь
ХРАМ В ДЗИНТАРИ
В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Сайт создан по благословению Высокопреосвященнейшего АЛЕКСАНДРА, Митрополита Рижского и всея Латвии

Latvijas Pareizticīgā Baznīca
DIEVNAMS PAR GODU DIEVMĀTES KAZAŅAS IKONAI DZINTAROS
Mājas lapa izveidota ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta ALEKSANDRA svētību


Rus


Pirmā Edinburgas baznīca
XX gadsimta sākumā


Jauna Dzintaru baznīca
2020. gadā

2022. 12am04am04 . decembrī
Tropārs, 4. balss
Šodien Dieva griba tiek ievadīta, un cilvēku pestīšana pasludināta: Dieva namā droši ienāk Jaunava, un visiem par Kristu jau pavēsta. Viņai arī mēs pilnā balsī uzsauksim:
priecājies, Radītāja gādības piepildījums.

Kondaks, 4. balss
Visšķīstākais Pestītāja templis, dārgā pils un Jaunava, Dieva godības svētais dārgums šodien Dieva namā tiek ievesta, līdzi ievedot žēlastību, kas Dieva Garā ir.
Viņu slavina Dieva eņģeļi: Viņa ir debesu mājoklis.

Augstiteikšana
Mēs augsti teicam Tevi, Visšķīstā Jaunava, Dieva izredzētā Jaunekle, un godājam Tavu ienākšanu Dieva namā.
2022. 12am28am28 . novembrī
Kristus Piedzimšanas gavēnis ir gada pēdējais daudzdienu dienu gavēnis.
Tas sākas 15. novembrī (28. novembrī pēc jaunā stila) un turpinās līdz 25. decembrim (7. janvārim pēc jaunā stila).
2022. 8pm21pm21 . jūlijā
2021.gada 21.jūlijā Dzintaru Kazaņas draudze svinēja savus altārsvētkus – Vissvētās Dievadzemdētājas ikonas parādīšanās Kazaņā.
2021. 3pm23pm23 . oktobrī
No Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes
2021. 5pm22pm22 . oktobrī
Skaidrojums par 2021. gada 20. oktobra grozījumu Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 «Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu» attiecināmību uz reliģisko organizāciju darbību
2021. 3pm12pm12 . septembrī
2021. gada 12. septembrī Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes Kan­ce­le­jas darbinieks priesteris Valentīns Vasiļjevs ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas latvijas Metropolīta Aleksandra svētību apsveica virspriesteri Andreju GOĻIKOVU 70 gadu jubilejā.
2021. 9pm21pm21 . jūlijā
2021.gada 21.jūlijā Dzintaru Kazaņas draudze svinēja savus altārsvētkus – Vissvētās Dievadzemdētājas ikonas parādīšanās Kazaņā.
Svētku priekšvakarā draudzē lasīja akafistu Vissvētajai Dievadzemdētājai un kalpoja visnakts dievkalpojumu, bet pašas altārsvētku dienas rītā virspriesteris Andrejs Goļikovs nokalpoja Dievišķo liturģiju.
Svinības turpinājās tās pašas dienas vakarā, kad Viņa Eminence Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs jaunuzceltajā Dzintaru dievnamā kalpoja aizlūgumu ar akafistu Dievmātes Kazaņas ikonas priekšā.
2021. 4pm20pm20 . jūnijā
        Tropārs, 8.balss
Slavēts esi, Kristu, mūsu Dievs, Kas zvejniekus gudrus Darīji, tiem Svēto Garu nosūtot, un caur tiem pasauli notvēri, Cilvēkusmīlošais, slava Tev.
        Kondaks, 8.balss
Kad Tu, nokāpdams, jauci valodas, Visaugstais, tad izšķīri tautas, bet kad dalīji uguns mēles, tad visus aicināji vienībā, un mēs vienā balsī teicam Vissvēto Garu.
        Augstiteikšana
Mēs augsti teicam Tevi, Dzīvībasdevēj Kristu, un godājam Tavu Vissvēto Garu, Ko no Tēva esi sūtījis Saviem dievišķajiem mācekļiem.
2021. 3pm10pm10 . jūnijā
        Tropārs, 4.balss
Pacēlies esi godībā, Kristu, mūsu Dievs, mācekļus iepriecinājis, Svēto Garu apsolīdams; viņi ar svētību tika pārliecināti, ka Tu esi Dieva Dēls, рasaules Pestītājs.
        Kondaks, 6.balss
Kad pār mums izpildīji Dieva prātu, un tos, kas virs zemes, savienoji ar debesīs esošiem, tad pacēlies debesīs, Kristu, mūsu Dievs, nemaz nešķirdamies, bet vienmēr klāt palikdams, un sauci tiem kas Tevi mīl
– es esmu ar jums un neviens pret jums.

        Augstiteikšana
Mēs augsti teicam Tevi, Dzīvībasdevēj Kristu, un godājam Tavu ar visšķīsto miesu Dievišķo pacelšanos debesīs.
2021. 3pm06pm06 . maijā
2021.gada 6.maijā, Gaišās nedēļas ceturtdienā un īpaši godājamā lielmocekļa Georgija Uzvaras Nesēja piemiņas dienā, virspriesteris Andrejs Goļikovs Dzintaru dievnamā par godu Dievmātes Kazaņas ikonai kalpoja Dievišķo liturģiju.
2021. 12am02am02 . maijā
Tavu Augšāmcelšanos, Kristu Pestītāj, Eņģeļi teic debesīs, arī mūs uz zemes dari cienīgus šķīstām sirdīm Tevi slavēt.
Kristus no mirušiem augšāmcēlies, nāvi ar nāvi iznīcinājis, un tiem, kas kapos, dzīvību dāvinājis.
Lai arī kapā, Nemirstīgais, nokāpi, tomēr elles spēku salauzi un kā uzvarētājs augšāmcēlies, Kristu Dievs, mirru nesējām sievām teici: priecājieties, un saviem apustuļiem mieru dāvāji, un kritušiem dāvāji augšāmcelšanos.
2021. 3pm28pm28 . aprīlī
2021.gada 28.aprliī, Lielajā Trešdienā, Dzintaru Kazaņas baznīcā virs­pries­teris tēvs Andrejs Goļikovs kalpoja pedējo Iepriekšiesvētīto Dāvanu Dievišķo Liturģiju šajā Lielajā gavēnī.
2021. 12am07am07 . aprīlī


Ar Arheņģeļa vārdiem mēs saucam uz Tevi,
Šķīstā: priecājies, Žēlastības pilnā,
Kungs ir ar Tevi.
2021. 12am07am07 . janvārī
2021.gada 7.janvārī Dievmātes Kazaņas ikonai veltītā Dzintaru draudze pirmo reizi svinēja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētkus jaunuzceltajā dievnamā.
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В настоящее время Дзинтарский Казанский приход собирает средства для устройства иконостаса, создания иконо­графи­ческих росписей стен и купола храма, а также для устройства приходского дома, где разместятся Воскресная школа, трапезная и библиотека.
БАНКОВСКИЕ СЧЕТА
ДЛЯ ВАШИХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

_____________

DĀRGIE BRĀĻI UN MĀSAS!
Šobrīd Dievmātes Kazaņas ikonas Dzintaru draudze vāc līdzekļus ikonostasa ierīkošanai, dievnama sienu un kupola ikonogrāfisko gleznojumu izveidei, kā arī draudzes nama izbūvei, kur atradīsies Svētdienas skola, ēdamtelpa un baznīcas bibliotēka.
BANKAS KONTI JŪSU ZIEDOJUMIEM